Publikacje

Tekst: Andrzej Osiński, Piotr Trojanowski

Właściwa eksploatacja – konieczność, nie wybór

W eksploatacji i utrzymaniu systemów opadowych kluczowa jest realizacja zadań właścicielskich, która nie ogranicza się tylko do odbioru inwestycji. Priorytetem właścicieli powinno być zachowanie trwałości efektów. Zobowiązania inżynierskie i serwisowe, zapisane w różnych etapach działań inwestorskich; troska o trwałość i ciągłość efektów; konieczność myślenia w perspektywie dłuższej niż jedna kadencja; dbałość o jakość i komfort życia mieszkańców – wszystkie te elementy prowadzą do dostrzeżenia konieczności ochrony przed destrukcją np. poprzez zdefiniowanie niezbędnych prac eksploatacyjnych i utrzymaniowych.

Eksploatacja systemów opadowych ma zapewnić ciągłość i jakość usługi oraz optymalne utrzymanie systemu. Tyle teoria. W praktyce eksploatacja jest obecnie – ze względu na swoją specyfikę i chaos prawny – kłopotliwym  zadaniem  gmin, prowadzonym często w sposób zrutynizowany i mocno improwizacyjny. Często brakuje wyobraźni –  kluczowej dla przyszłości infrastruktury i także wiedzy o tym,  jak kosztowna i szkodliwa ekologicznie jest postępująca destrukcja systemu.